Реферат: Коллективная форма организации труда

Об єкт дослідження . З позиції теорії державного управління і науки адміністративного та трудового права виступає комплекс суспільних відносин, які виникають у сфері діяльності підприємств.

Мета . Основною метою цього дослідження є теоретико-правовий і науково-прикладний аналіз суспільного стану існуючої системи правового регулювання у сфері діяльності підприємств, явищ і процесів близьких за соціальною спрямованістю до нього - державного регулювання, державної системи захисту прав та законних інтересів людини - розробка можливих шляхів іх подальшого розвитку та удосконалення в умовах розвитку ринкових відносин, гармонизації національного законодавства в досліджувальній сфері.

· Методи дослідження та апаратура . Методологічну основу дипломної роботи складають загально визнані методи наукового пізнання, в першу чергу -формальнологічний, нормативний, порівняльно-правовий, системно-структурний. Основу дослідження складають основні положення адміністративного та трудового та спеціальні роботи вчних - правознавців.

Результати та їх новизна полягає в тому, що дослідником здійснено всебічний аналіз організаційно-правових питань діяльності підприємств.

Основні положення, що виносяться на захист :

Возможно вы искали - Реферат: Трудовые споры

- висновок про те, що в умовах переходу до ринкової економіки сфера можливого використання КФОП визначається двома головними факторами : формою власності підприємства та кількістю працюючих на ньому;

- додаткове, засноване на змінах, пов’язаних з правовою реформою під впливом ринкових відносин в економіці, обгрунтування висновку про те, що правовідносини щодо застосування КФОП є за своєю галузевою природою не тільки трудовими, а й адмінистративними та регулюються нормами трудового та адміністративного права.;

- висновок про те. Що трудові правовідносини, які виникають при використанні КФОП, є єдиною системою індівідуальних і колективних трудових правовідносин, сторонами яких є працівник, трудовий колектив, який працює в умовах КФОП і власник підприємства або уповноважений ним орган.

ЗМІСТ

ÐÅÔÅÐÀÒ............................................................................................................ 3

ÂÑÒÓÏ................................................................................................................. 6

Похожий материал - Реферат: Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения

1 ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ÉÍÎ-ÓÏÐÀÂ˲ÍÑÜʲ ²ÄÍÎÑÈÍÈ ÍÀ ϲÄÏÐȪÌÑÒ² ßÊ ÏÐÅÄÌÅÒ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß.......................................................................................................................... 9

1.1 Ïðàâîâèé ìåõàí³çì òà ì³ñöå àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâèõ íîðì â óïðàâë³íí³ íàéìàíîþ ïðàöåþ íà ï³äïðèºìñòâ³ 9

1.2 Îðãàíèçàö³éíî - óïðàâë³íñüê³ â³äíîñèíè â ñòðóêòóð³ ïðåäìåòà àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà òðóäîâîãî ïðàâà 11

1.3 Îñíîâí³ îçíàêè ï³äïðèºìñòâà òà éîãî éîãî àäì³í³ñòðàòèâíà ïðàâîñóá’ºêòí³ñòü........................ 20

2 ÑÓÁ ¢ ªÊÒÈ ÏÐÀÂβÄÍÎÑÈÍ ÏÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍÞ ÍÀÉÌÀÍÎÞ ÏÐÀÖÅÞ ÍÀ ϲÄÏÐȪÌÑÒ²............ 45

Очень интересно - Реферат: Коллективный договор

2.1 Îñîáëèâîñò³ àäì³í³ñòðàòèâíî - ïðàâîâèõ â³äíîñèí ðîá³òíèêà, òðóäîâîãî êîëåêòèâó................... 46

2.2 Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÿê ñóᢺêò óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì............................................................ 61

2.3 Ïîâíîâàæåííÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ íàéìàíîþ ïðàöåþ íà ï³äïðèºìñòâ³. Êîëåêòèâíèé äîãîâîð òà êîíòðàêò ÿê îñîáëèâà ôîðìà òðóäîâîãî äîãîâîðó......................................................................... 68

ÂÈÑÍÎÂÊÈ........................................................................................................... 91

ВСТУП

За умов формування првової держави і ринкової економіки виникає реальна необхідність і в критичному аналізі чинного законодавства. Зміст багатьох норм, правових інститутів дуже застарів і неповною мірою відбиває потреби правого регулювання нових суспільних відносин демократичної держави. Право не може бути відірвано від реальних умов існування суспільства. Воно не може бути вище тих можливостей, які закладені в економіці, в нових формах господарювання. Однак право також не повинно відставати і в забезпеченні правовим регулюванням існуючих і виникаючих суспільних відносин у сфері праці, тим більш за умов різних форм власності.

Вам будет интересно - Реферат: Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда

Особливе місце в ринкових перетвореннях належить суб’єктам підприємницької діяльності, в тому числі й акціонерним товариствам.

З масовою приватизацією державних підприємств шляхом акціонування та корпоратизації в Україні відбувається становлення у великих розмірах обігу акцій примусове формування ринку цінних паперів. В цих умовах кожний акціонер повинен бути забезпечений стабільною і цивілізованою нормативною базою, яка б врегулювала його відносини з акціонерним товариством і визначала його місце серед інших акціонерів.

Наведені економічні перетворення в україні мають як свої “плюси”, так і “мінуси” і тому потребують не тільки політичних рішень, реалізації іх в економічних реформах, а й випереджаючого реагування на ці процесси законодавства та права.

Реалізація курсу до ринкової економіки не можлива без відповідного правового забезпечення, і зокрема без реформи адміністративного та трудового законодавства. Її необхідність визначається, в першу чергу, тим, що саме в праці, тою чи іншою мірою, проявляється більшість проблем, що стоять перед суспільством, без вирішення яких неможна сподіватися змін на краще в економіці.

Незважаючи на перші позитивні зрушення (прийняті Верховною Радою у 1991 році закони “Про підприємства”, “Про господарські товариства ” та ін.) в правовму регулюванні праці, не можна звернути увагу на те, що по цілому ряду моментівчинне законодавство ще не відповідає вимогам ринку. Серед його недоліків залишається правова неврегульованість багатьох питать, пов’язаних з особливостями праці в умовах колективних форм її організації. Можна виділити дві групи умов, згідно з якими правове регулювання відносин, що пов’язані з колективними формами організації праці (далі по тексту - КФОП) вимагають продовження свого вивчення. Одна з них - загальноекономічна. Вона визначається тим, що багато в чому розвиток КФОП обумовлений науково-технічним прогресом. Під його впливом у певних умовах об’єктивно змінюється характер робочої сили та виникає необхідність у формуванні її раціональної структури на рівні трудових колективів. Розвиток засобів виробництва призводить до того. Що такий колектив стає єдиним соціальним механізмом, що створює на підставі кооперації та поділу праці закінчений продукт. Звідси і виникає об’єктивна потреба у використанні КФОП у процесі виробництва.

Похожий материал - Реферат: Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

Друга група причин, наявність яких вимагає подальшого вивчення КФОП - це соціальні причини. Вони визначаються тим значенням, яке КФОП можуть мати в ході переходу від командно-адміністративної системи управління економіки до економіки чисто ринкової. При цьому, перш за все, КФОП має стати важливим інструментом успішного проведення великомасштабної приватизації та формування апрошаркувласників - виробників. По - друге, КФОП можуть виступити як засіб поєднаня інтересів підприємця з інтересами трудових колективів, що значною мірою має допомагати, зокрема винекненню трудових спорів. Крім цього, КФОП можуть сприяти в умовах переходу до ринку соціальному захисту тих категорій населення,які його потребують, зокрема молоді та жінок, які мають малолітніх дітей, у забезпеченні їх зайнятості.

Тому правильне вирішення проблем, пов’язанних з відносинами щодо застосування КФОП, яке є важливою складовою частиною загальної системи колективних трудових відносин, повинно відігравати позитивну роль у правовому регулюванні праці в умовах ринкової економіки.

Не слід відкидати і те, що правове регулювання праці здійснювалося щляхм вирішення двох проблем - виробничої та соціальної. Погодження інтересів работодавця та працівника завжди було актуальним. Однак в умовах, коли демократичні принципи управління економікою ще не одержали належного розвитку, в багатьох нормах трудового права пріоритет віддається то інтересам виробництва, то суспільним інтересам, то інтересам працівника.

Тому процес становлення сучасної демократичної держави потребує не тільки віділення пріоритету якихось одних інтересів, а саме погодження інтересів працівника та роботодавця, і закріплення таких парітетних засад в нормах адміністративного та трудового права. Тільки взаємне задоволення інтересів працівника та роботодавця забеспечить ефективне регулювання праці в умовах ринку.