представте в виде квадрата двучлена

представте в виде квадрата двучлена

--> ЧИТАТЬ ОТВЕТ <--