Реферат: Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ Надія Хотинського району Чернівецької області)

Від 22 ве­ре­с­ня 2001 ро­ку ТзОВ "На­дія"

с. Ана­до­ли

Ми, що ни­ж­че під­пи­са­ли­ся, вет. лі­кар го­с­по­дар­с­т­ва Фі­лі­п­чу­ка В.С., фе­ль­д­шер вет. ме­ди­ци­ни Ба­ри­сь­кий І.М.,в при­су­т­но­с­ті зоо­тех­ні­ка Бой­ка В.І., сви­на­рів Га­м­ба­р­ню­ка В.М. та Ду­д­ча­ка І.П., скла­ли цей акт про те, що да­но­го чи­с­ла бу­ла про­ве­де­на лі­ку­ва­ль­на об­ро­б­ка по­го­лі­в'я мо­ло­д­ня­ка сви­ней у ві­ці до 4 мі­ся­ців та сви­но­ма­ток і кну­рів про­ти сар­ко­пто­зу сви­ней.

Об­ро­б­ку про­во­ди­ли ме­то­дом зро­шу­ван­ня з за­сто­су­ван­ням 0,005% роз­чи­ну бу­то­к­су. Пе­ред за­сто­су­ван­ням кон­це­н­т­рат пре­па­ра­ту в ви­зна­че­них про­по­р­ці­ях ре­те­ль­но пе­ре­мі­шу­ва­ли з во­до­ю. При­го­то­в­ле­ну ему­ль­сію на­но­си­ли на ті­ло тва­ри­ни за до­по­мо­гою ра­н­це­во­го об­п­ри­с­ку­ва­ча ОП-10 до лег­ко­го змо­чу­ван­ня шкі­ри.

Сви­но­ма­ток та кну­рів об­ро­б­ля­ли ае­ро­зо­лем ак­ро­де­к­су роз­пи­лю­ю­чи пре­па­рат з ба­ло­на на по­ве­р­х­ню вух з від­ста­ні 25-30 см., три­ва­лість роз­пи­лен­ня 4 с на ко­ж­не ву­хо.

Возможно вы искали - Реферат: Сердечно-сосудистая система животных

Всі ро­бо­ти про­во­ди­ли з ви­ко­ри­с­тан­ня за­со­бів ін­ди­ві­ду­а­ль­но­го за­хи­с­ту.

Об­ро­б­ку про­во­ди­ли на ви­гу­ль­них дво­ри­ках, які по за­кін­чен­ні об­ро­б­ки бу­ли під­да­ні дез­ін­ва­зії 3% роз­чи­ном NaOH з те­м­пе­ра­ту­рою 800 С.

Об­ро­б­ці під­ля­га­ло 96 го­лів мо­ло­д­ня­ка, 40 го­лів сви­но­ма­ток та 3 кну­ра.

Вста­но­в­ле­но спо­сте­ре­жен­ня стро­ком на 5 днів, ви­ко­нан­ня по­кла­де­но на фе­ль­д­ше­ра ве­т­.­ме­д­ци­ни.

Всьо­го на об­ро­б­ку ви­тра­че­но:

Похожий материал - Реферат: Созревание мяса

Кон­це­н­та­ту бу­то­к­са – 50 мл.

Ае­ро­зо­лю ак­ро­де­к­са – 1 ба­лон.

Акт скла­де­но в 3-х ек­зе­м­п­ля­рах.

Під­пи­си: ___________________(Фі­лі­п­чук В.С.)

________________________(Бой­ко В.І)

Очень интересно - Реферат: Специфическая язва подошвы(Ulcus soleare specificus)

___________________( Ба­ри­сь­кий І.М)

__________________( Га­м­ба­р­нюк В.М.)

______________________ (Ду­д­чак І.П)

АКТ №

Від 23 ве­ре­с­ня 2001 ро­ку ТзОВ "На­дія"

Вам будет интересно - Реферат: Технология производства молока

с. Ана­до­ли

Ми, що ни­ж­че під­пи­са­ли­ся, де­з­.­і­н­с­т­ру­к­тор Пе­т­ров М.А., де­зи­н­фе­к­тор Іль­ків П.С., вет. лі­кар го­с­по­дар­с­т­ва Фі­лі­п­чук В.С., в при­су­т­но­с­ті фе­ль­д­ше­ра вет. ме­ди­ци­ни Ба­ри­сь­ко­го І.М, сви­на­ря Га­м­ба­р­ню­ка В.М.,скла­ли цей акт про те, що да­но­го чи­с­ла бу­ла про­ве­де­на дез­ін­ва­зія при­мі­щень про­ти сар­ко­пто­зу сви­ней.

Об­ро­б­ку про­во­ди­ли 3% роз­чи­ном NaOH з те­м­пе­ра­ту­рою роз­чи­ну 800 С, який на­но­си­ли за до­по­мо­гою спе­ц­.­а­в­то­мо­бі­ля ДУК з роз­ра­ху­н­ку 1 л. роз­чи­ну на 1 м2 пло­щі.

Всі ро­бо­ти про­во­ди­ли з ви­ко­ри­с­тан­ня за­со­бів ін­ди­ві­ду­а­ль­но­го за­хи­с­ту.

Об­ро­б­ці під­ля­га­ло:

Похожий материал - Реферат: Токсикология сельскохозяйственных животных

один сви­на­р­ник пло­щею 800 м2 ,

ви­гу­ль­ні дво­ри­ки за­га­ль­ною пло­щею 450 м2.

Всьо­го на об­ро­б­ку ви­тра­че­но:

Їд­ко­го на­тру – 37,5 кг.