Dopishice nazvanie cvetov beliy belaya krasniy krasnaya joltiy joltaya galubiy galubaya

Dopishice nazvanie cvetov beliy belaya krasniy krasnaya joltiy joltaya galubiy galubaya

--> ЧИТАТЬ ОТВЕТ <--